Maisto - 2012 Harley Davidson XL 1200v Sportster - red 1:12

Maisto - 2012 Harley Davidson XL 1200v Sportster - red 1:12 Venta

Maisto

199 kr 249 kr

Maisto Special Harley Davidson Edition

2012 Harley Davidson XL 1200v Sportster - red

in 1:12 scale